Kiểm soát Lời Nói như thế nào?

Người xưa có câu “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” hoặc “học ăn, học nói, học gói, học mở” hoặc “ếch chết tại miệng”… Cho thấy tầm quan trọng vô cùng khi cất lên Lời Nói. Vậy, kiểm soát Lời Nói như thế nào?

Kiểm soát Lời Nói như thế nào?
Kiểm soát Lời Nói như thế nào?
Đọc thêm:  Trà Thảo Dược trị mất ngủ Từ Tâm

Trả lời